Chinese Boy Names Meaning Hero

Coco

Chinese characters with the meaning of hero for Chinese boy names, meaning and Recommanded names.

Chinese characters with the meaning of hero in Chinese boy names are: 雄、英、勇、武

雄 (xióng)

Original meaning: male of species; hero; manly

Recommended given names:

捷雄 喜雄 雪雄 斌雄 清雄 雄皆 雄韬 诒雄 元雄 可雄 雄飞 雄棋 之雄 雄大 瑞雄 铧雄 德雄 雄爱 稚雄 映雄 若雄 雄权 尧雄 雄刚 敬雄 润雄 辰雄 雄初 雄峄 雄涛 巧雄 雄雄 雄劢 肇雄 雄波 茂雄 雄界 雄阳 双雄 宏雄 雄介 雄杰 雄同 袁雄 雄政 雄雷 锐雄 冠雄 希雄 善雄 雄耀 雄哲 雄斌 雄聪 雄宝 其雄 雄丽 雄人 雄俊 筱雄

英 (yīng)

Original meaning: petal, flower, leaf; brave, a hero; England, English

Recommended given names:

国英 重英 启英 有英 英佐 康英 振英 英搏 全英 皇英 英栋 翰英 铁英 斌英 录英 英达 英章 英增 雄英 训英 岱英 法英 太英 甲英 聚英 根英 英启 英武 兴英 英雄 英威 英宗 益英 恒英 诚英 涨英 英民 英阳 英亮 江英 英健 英昊 英仁 英虎 泰英 英甫 英国 福英 权英 英能 保英 英翰 英勋 中英 富英 英德 柽英 英全 英龙 英仲

勇 (yǒng)

Original meaning: brave, courageous, fierce

Recommended given names:

勇欣 冬勇 盛勇 凌勇 勇君 勇渊 军勇 勇宾 前勇 勇丽 韬勇 爱勇 勇屹 佩勇 其勇 勇权 玮勇 勇前 占勇 城勇 晓勇 灵勇 勇旗 勇均 勇颢 勇郁 丁勇 雪勇 有勇 勇来 奕勇 勇彰 力勇 理勇 勇桃 毅勇 勇兵 勇学 勇栋 勇酶 思勇 万勇 勇达 勇会 勇哲 诗勇 勇序 怀勇 勇毅 长勇 嘉勇 贵勇 登勇 勇臻 金勇 智勇 俐勇 宗勇 勇刚 弛勇

武 (wǔ)

Original meaning: military; martial, warlike

Recommended given names:

武铿 武植 武军 遵武 筱武 开武 鑫武 庭武 思武 武君 武居 武同 中武 碧武 元武 锡武 康武 东武 方武 武剑 长武 武春 博武 增武 武坝 武韦 湘武 邦武 诗武 萧武 倘武 武韬 致武 武钰 武荣 天武 俊武 田武 武全 武贤 耀武 武林 尚武 锋武 武战 仁武 科武 占武 玄武 筠武 健武 兴武 武鸣 绳武 武楠 其武 志武 六武 孝武 武碧

A Name that Represents YOU.
Get a Chinese Name

1 Comments for "Chinese boy names meaning hero"